І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу дослідницьких робіт учнів 6-8 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (далі – Конкурс).

1.2. Обласний Конкурс дослідницьких робіт учнів 6-8 класів проводиться з метою виявлення та розвитку творчих та інтелектуально здібних і обдарованих дітей, стимулювання та пропагування науково-дослідницької й експериментальної роботи серед учнівської молоді.

1.3. Конкурс проводиться один раз на рік серед учнів 6-8 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів (далі – учні).

1.4. Основними завданнями Конкурсу є:

 • виявлення та підтримка обдарованих учнів;
 • залучення учнів до поглибленого вивчення окремих предметів;
 • охоплення учнів пізнавальною, пошуковою, науково-дослідницькою діяльністю у секціях наукових відділень Малої академії наук України (далі – МАНУ);
 • активізація науково-дослідницької, винахідницької, конструкторської, пошукової діяльності учнів;
 • стимулювання творчого самовдосконалення учнів.

1.5. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для учнів, які мають здібності до пошукової, дослідницької діяльності.

1.6. Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює Тернопільське обласне комунальне територіальне відділення МАН України (далі – ТОКТВМАНУ), відповідальні за роботу філій, керівники наукових товариств навчальних закладів, на базі яких працюють секції обласного територіального відділення МАН України.

 

ІІ. Порядок і терміни проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – районний (міський);

ІІ етап – обласний.

До участі в І етапі Конкурсу рекомендуються члени районних (міських) наукових товариств учнів,  слухачі філій ТОКТВМАНУ.

До участі в ІІ етапі запрошуються переможці І (по одному представнику у кожній номінації).

2.2. Конкурс організовується у таких номінаціях:

 • фізика;
 • математика;
 • хімія;
 • біологія, екологія, рекреація, біота, господарське використання водних ресурсів;
 • філологія;
 • технічна творчість;
 • краєзнавство.

2.3. Захист дослідницьких робіт проводиться у вищезазначених номінаціях.

2.4. Терміни та місце проведення І етапу Конкурсу визначаються відділами освіти райдержадміністрацій, управліннями освіти і науки, освіти Тернопільської та Чортківської міських рад, відповідальними за роботу філій, керівниками наукових товариств навчальних закладів, на базі яких працюють секції обласного територіального відділення МАН України.

Терміни та місце проведення ІІ етапу Конкурсу визначаються та затверджуються ТОКТВМАНУ.

Для участі у ІІ етапі Конкурсу до 15.10.2019 року необхідно подати такі документи:

 

ІІІ. Організаційний комітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення І та ІІ етапів Конкурсу за місцем їх проведення створюються організаційні комітети, до складу яких можуть входити керівники установ та організацій, що проводять Конкурс, працівники ТОКТВМАНУ, представники громадських організацій, товариств, благодійних фондів тощо (за згодою).

3.2. Очолює організаційний комітет Конкурсу голова, який визначає і розподіляє повноваження членів організаційного комітету, керує роботою з організації та проведення відповідного етапу Конкурсу.

3.3. Члени організаційного комітету Конкурсу:

 • здійснюють організаційну роботу щодо проведення відповідного етапу Конкурсу;
 • забезпечують порядок проведення відповідного етапу Конкурсу;
 • оформлюють документи щодо проведення та підведення підсумків Конкурсу;
 • сприяють висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової інформації.

 

ІV. Журі Конкурсу

4.1. Персональний склад журі І етапу конкурсу затверджується наказом органу управління освітою райдержадміністрації, управлінь освіти і науки, освіти  Тернопільської та Чортківської міських рад, а ІІ етапу – наказом ТОКТВМАНУ.

4.2. Журі формується для кожної номінації з фахівців відповідного профілю.

До складу журі входять педагогічні та науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукових установ та організацій (за згодою).

До складу журі не можуть входити особи, що є родичами учасників Конкурсу.

4.3. Журі Конкурсу очолює голова, який організовує роботу членів журі, проводить засідання журі, бере участь у визначенні переможців Конкурсу, підписує оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу.

4.4. Члени журі Конкурсу:

 • забезпечують об’єктивність оцінювання дослідницьких робіт учасників та їх доповідей під час проведення Конкурсу;
 • заповнюють оціночні протоколи відповідного етапу Конкурсу;
 • визначають переможців та відповідних етапів Конкурсу;
 • рекомендують кандидатів до складу команд для участі у наступному етапі конкурсу.

4.5. Секретар журі Конкурсу забезпечує зберігання, систематизацію, оформлення документів і матеріалів відповідного етапу Конкурсу.

 

 1. Учасники Конкурсу

5.1. У Конкурсі беруть участь учні, які підготували дослідницькі роботи відповідно до номінацій конкурсу.

5.2. Кожний учасник має право представити на Конкурс лише одну дослідницьку роботу.

5.3. У ІІ етапі Конкурсу бере участь один переможець І етапу Конкурсу у  кожній номінації.

5.4. До місця проведення ІІ етапу Конкурсу учасники прибувають організовано в супроводі керівника, призначеного з числа педагогічних працівників загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів чи філій ТОКТВМАНУ. Керівник забезпечує безпеку життя та здоров’я учасників Конкурсу, своєчасне оформлення документів.

5.5. Учасники Конкурсу мають право ознайомитися з результатами оцінювання своїх дослідницьких робіт та одержати пояснення щодо критеріїв та об’єктивності оцінювання.

5.6. Учасники Конкурсу зобов’язані дотримуватись програми Конкурсу, цього Положення.

 

VІ. Вимоги до дослідницьких робіт учасників Конкурсу

6.1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів.

6.2. Пошукові дослідження, подані на Конкурс, мають бути проведені учнями самостійно за наявності наукового керівника – фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, позашкільного чи вищого навчального закладу).

6.3. Дослідницькі роботи мають бути написані державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

6.4. Дослідницькі роботи повинні ґрунтуватися на відповідній науковій базі та містити власні спостереження, їх аналіз і узагальнення, посилання на наукові джерела й відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження, методика дослідження, відмінність та переваги запропонованого дослідником способу вирішення поставленої проблеми.

Зміст і результати досліджень мають бути викладені стисло, логічно, аргументовано, без тавтології та бездоказових тверджень.

6.5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за наявності таких).

6.6. Дослідницькі роботи мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи – 12-15 друкованих сторінок на папері формату А-4.

6.7. Дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого терміну, до участі в Конкурсі не допускаються.

 

VІІ. Критерії оцінювання дослідницьких робіт та захисту

 • Конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів передбачає:
 • заочне оцінювання дослідницьких робіт (45 балів);
 • захист дослідницьких робіт (55 балів).

Максимальна кількість балів, яку може отримати учасник становить 100 балів.

7.2. Заочне оцінювання дослідницьких робіт проводиться попередньо, відповідно до представлених матеріалів.

7.3. Дослідницькі роботи учасників Конкурсу оцінюються за такими критеріями:

 • актуальність дослідження – 9 балів;
 • системність і повнота розкриття теми – 9 балів;
 • дослідницький характер роботи; доцільність та коректність використаних методів дослідження – 12 балів;
 • обґрунтованість поданих висновків, їх відповідність поставленим завданням та меті дослідження – 9 балів;
 • грамотність викладу та культура оформлення – 6 балів.

7.4. Захист дослідницьких робіт проходить окремо у кожній номінації.

7.5. Захист дослідницьких робіт оцінюється за такими критеріями:

 • аргументованість вибору теми дослідження – 10 балів;
 • глибина аналізу досліджуваної проблеми, повнота у розкритті теми – 16 балів;
 • чіткість і логічність, послідовність, грамотність викладання матеріалу – 9 балів;
 • кваліфіковане ведення дискусії (вичерпність відповідей і змістовність заданих запитань) -9 балів;
 • культура мовлення, вільне володіння матеріалом – 7 балів;
 • наявність і доцільність додаткового матеріалу, що унаочнює основні результати дослідження (мультимедійна презентація, схеми, таблиці, малюнки, роздатковий матеріал тощо) – 4 бали.
  • Для виступу учаснику надається до 10 хвилин; для відповіді на запитання – до 3 хвилин.
  • Порядок виступу учасників виначається організаційним комітетом Конкурсу.

7.8. Усі одержані оцінки вважаються остаточними, якщо протягом однієї години після оголошення результатів учасником конкурсу не подано до оргкомітету апеляції в довільній письмовій формі.

Апеляційна заява розглядається головою та членами журі в присутності учасника Конкурсу та секретаря.

 

 VІІІ. Визначення і нагородження переможців Конкурсу

8.1. Визначення результатів Конкурсу здійснюється за умови участі учасників у всіх розділах програми:

 • заочне оцінювання дослідницьких робіт;
 • захист дослідницьких робі.

8.2. Переможці Конкурсу визначаються журі в кожній номінації за кількістю набраних балів у всіх розділах програми Конкурсу. Визначається одне – І місце, два – ІІ місця і  три – ІІІ місця.

8.3. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів.

8.4. У разі рівної кількості балів переможцем Конкурсу визначається учасник, який набрав більше балів за критерієм “системність і повнота розкриття теми”.

8.2. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами відповідних ступенів і цінними подарунками.

8.3. Результати проведення Конкурсу затверджуються наказом ТОКТВМАНУ.

 

ІХ. Фінансові умови

Витрати на організацію та проведення І етапу Конкурсу здійснюються за рахунок місцевих бюджетів або інших джерел фінансування відповідно до чинного законодавства України.

ІІ етап Конкурсу проводиться за кошти ТОКТВМАНУ в межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку (оплата журі, оргкомітету, придбання канцтоварів). Витрати на проїзд учасників Конкурсу та керівників команд, харчування в дорозі та під час конкурсу – за кошти відділів освіти райдержадміністрацій.

 

Заявка на участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів