1. Загальні положення
  • Це Положення визначає порядок організації та проведення обласного літературного конкурсу «Акорди творчості».
  • Обласний літературний конкурс «Акорди творчості» (далі Конкурс) для учнів-членів Малої академії наук проводиться щорічно Тернопільським обласним комунальним територіальним відділенням МАН України.
  • Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу, його організаційно-методичне забезпечення здійснюють: обласне територіальне відділення МАН України; у районах та м. Тернополі – відповідальні за роботу філій, відділень та керівники базових навчальних закладів і наукових товариств учнів.
  • Журі конкурсу.

Голова і склад журі затверджується наказом. До складу журі входять: голова журі, по 3 члени у кожній номінації (проза, поезія, драматургія). Склад журі комплектується з науково-педагогічних працівників вищих і загальноосвітніх навчальних закладів, фахівців літературного напрямку, які працюють в інших установах.

 1. Мета і завдання конкурсу

Обласний літературний конкурс «Акорди творчості» організовується і проводиться з метою:

 • пошуку та підтримки творчих і літературно-обдарованих учнів;
 • розвитку творчих здібностей слухачів наукових секцій МАН України;
 • формування і виховання у юних науковців любові до літературного слова, бажання створювати поетичні, прозові та інші різножанрові твори;
 • поповнення літературної скарбниці творами молодих авторів;
 • видання збірки творчих літературних робіт учнів-членів МАН України.
 1. Номінації

Конкурс передбачає вивчення, аналіз та оцінювання творчих доробків учнів-членів обласного територіального відділення МАН України у таких номінаціях:

 • проза (казка, оповідання, новела, есе, нарис, ескіз);
 • поезія (вірш, пісня, елегія, гімн);
 • драматургія (п’єса).
 1. Умови проведення Конкурсу «Акорди творчості»

Конкурс проводиться у два етапи: перший – районний (міський), мета якого відібрати і представити найкращі зразки літературних творів для ІІ (обласного) етапу.

До участі у І етапі Конкурсу допускаються усі бажаючі слухачі секцій (учні 8-11 класів) територіального відділення Малої академії наук України, члени наукових товариств учнів.

Учасниками ІІ етапу Конкурсу стають переможці І етапу відповідно до висновків журі та підсумкових наказів органів управління освітою.

Місто Тернопіль, район, філія обласного територіального відділення МАН України направляють на Конкурс не більше трьох робіт у кожну номінацію.

Учасників ІІ етапу Конкурсу супроводжує у м. Тернопіль керівник, призначений із числа педагогів, які були задіяні у проведенні І етапу Конкурсу. Керівник ознайомлює учасників із Положенням, відповідає за своєчасне оформлення, подання і відправлення документів (заявка, роботи учнів, наказ), прибуття учнів на Конкурс, за безпеку життя, здоров’я учасників у дорозі та під час проведення конкурсу, забезпечує необхідну морально-психологічну підтримку і допомогу.

Участь у Конкурсі є індивідуальною. Учасники можуть представляти тільки по одній творчій роботі, яка подається оргкомітету ІІ етапу Конкурсу за 20 днів до початку заходу.

Для участі у Конкурсі направляються такі документи:

 • наказ відділу (управління) освіти (освіти і науки) «Про підсумки проведення І етапу Конкурсу «Акорди творчості»»;
 • заявка на участь у ІІ етапі Конкурсу згідно з додатком № 1;
 • твори, оформлені відповідно до вимог п. 5 цього Положення.
 1. Вимоги до творів

На Конкурс подаються прозові, поетичні, драматичні твори, які є власною і самостійною творчістю учнів.

До паперового примірника додається варіант твору на електронних носіях, коротка біографія автора та якісне портретне фото учасника (для публікації творів автора у збірнику «Проби пера» і на сайті територіального відділення МАН України).

Творча робота має бути надрукована шрифтом Times New Roman текстового редактора Word розміром 14 на одному боці аркуша формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5. Поля: ліве, верхнє і нижнє – не менше 20 мм., праве – не менше 10 мм. Обсяг творчої роботи: поезія – до 3 сторінок, проза, п’єса – до 8 сторінок. Творча робота виконується державною мовою з урахуванням сучасного українського правопису. Титульна сторінка конкурсної роботи відображає: назву відділу освіти (управління освіти і науки), назву філії МАН (у верхній частині аркуша); назву конкурсу і номінації, назву твору або підбірки тематичних творів, прізвище, ім’я, по батькові автора, назву школи і клас; допускається художнє оформлення титульної сторінки. Сторінки творчої роботи мають бути пронумеровані, на титульній сторінці номер не ставиться.

 1. Програма

Програма Конкурсу літературної творчості передбачає:

 • заочне оцінювання конкурсних творів;
 • презентацію конкурсних творів;
 1. Порядок проведення Конкурсу:
  • Максимальна оцінка за виконання програми Конкурсу 70 балів.
  • Для презентації учаснику надається 10 хв. для відповідей на запитання членів журі та інших учасників Конкурсу до 5 хв.
  • Заочне оцінювання конкурсних творів.

Подані на Конкурс творчі роботи рецензують три члени журі. Для рецензування та виставлення оцінок кожному члену журі надається оціночна картка та відводиться 25 хв. на одного учасника.

Якщо робота учасника не відповідає номінації Конкурсу, то вона оцінюється в 0 балів. Творчі роботи після завершення Конкурсу повертаються учасникам або за їх згоди – можуть залишатися в обласному відділенні МАН України.

 

Заочне оцінювання конкурсних робіт за такими критеріями:

 

1. Оригінальність творчого задуму 10
2. Формально-змістова єдність твору (відповідність художньої форми змісту. Цілісність сюжетної будови, позасюжетні елементи. Гармонія образного ладу, характери героїв твору тощо) 10
3. Вишуканість художньо-мовленнєвого стилю (фоніка, тропіка, лексика, поетичний синтаксис, метрика, строфіка) 5
4. Грамотність твору (орфографічна, пунктуаційна) 10
5. Культура оформлення та дизайн творчої роботи 5
Всього 40

 Після закінчення заочного оцінювання трьома членами журі творів кожного учасника Конкурсу визначається середній бал, який вноситься у протокол.

Протокол підписується головою журі і до нього додаються оціночні картки усіх членів журі. Результати заочного оцінювання оголошуються після проведення учасниками Конкурсу презентації творів.

7.4. Критерії оцінювання презентації конкурсної роботи:

 

1. Повнота розкриття теми і художніх образів 10
2. Емоційно-смислова експресивність виступу 5
3. Комунікативні здібності (уміння тримати діалог з публікою) 5
4. Культура мовлення 5
5. Наявність і доцільність додаткового наочного матеріалу (мультимедійна презентація, відео, аудіо ролик, роздатковий матеріал, ілюстрації тощо) 5
Всього 30

Перше місце – 60 балів і більше

друге місце – 55-60 балів

Третє місце – 50-55 балів

Після закінчення презентації творів середній бал оцінювання за оціночними картками вноситься у протокол, який затверджується головою журі. Оціночні картки членів журі додаються до протоколу.

 

 1. Оголошення результатів

Оцінки оголошуються після завершення виконання програми Конкурсу. У протоколах вказується дата і час оприлюднення результатів.

Усі оцінки вважаються остаточними, якщо після оголошення результатів учасник не подав голові журі апеляцію у письмовій формі. У заяві учасник повинен зазначити причину апеляції. Розгляд апеляції проводить голова журі безпосередньо з учасником Конкурсу в присутності членів журі та осіб, які можуть дати пояснення. Втручання сторонніх осіб у розгляд апеляції забороняється (батьки, вчителі, працівники ЗМІ тощо).

 1. Порядок підведення підсумків Конкурсу та визначення переможців

Журі в кожній номінації визначає переможців Конкурсу за кількістю набраних балів. Якщо учасник Конкурсу у номінації не набрав 85 відсотків максимально можливих балів, то перше місце не визначається; якщо не набрано 80 відсотків, то друге місце не присуджується і при відсутності 75 відсотків балів не визначається третє місце.

Кількість переможців (перші, другі, треті місця) може становити не більше 30 відсотків від загальної кількості учасників Конкурсу.

Абсолютним переможцем Конкурсу може стати учасник, який набрав найбільшу кількість балів.

Учасники Конкурсу нагороджуються грамотами, подяками за участь, переможці у номінаціях – дипломами, абсолютний переможець – цінним призом.

Творчі роботи, відзначені грамотами і дипломами, пропонуються до внесення у літературну скарбницю творчих здобутків учнів-членів МАН України наукового відділення «Філологія і мистецтвознавство».

Творчі роботи, задані на електронних носіях, зберігаються редакційно- видавничим відділом обласного відділення МАН України та упорядковуються для видання збірника «Проби пера».

 1. Матеріальне забезпечення організації і проведення Конкурсу

Витрати на проведення Конкурсу та публікацію конкурсних робіт здійснюються за рахунок коштів Тернопільського обласного комунального територіального відділення Малої академії наук України у межах видатків, передбачених кошторисами, затвердженими в установленому порядку.

Проїзд, харчування в дорозі, відрядження осіб, які супроводжують учасників Конкурсу здійснюють відповідні органи управління освітою, установи або окремі навчальні заклади, які направляють учасників.

У разі відсутності фінансування дозволяється залучення коштів, не заборонених чинним законодавством.

 

Зразок заявки.