Перед суспiльством та освітою завжди стояла і продовжує стояти проблема навчання й виховання обдарованих і здiбних дiтей, що наростала в мiру розвитку суспiльного виробництва, науки, новiтніх технологiй. Здібності самi по собі розвиватись не можуть. Важливою й визначальною умовою їх подальшого розвитку виступає обов’язкове включення учня в навчально-виховний процес, ознайомлення на відповідному рівнi зі скарбницею нацiональної і свiтової культури та її опанування. Важливо розвивати творчий потенцiал учнiв, вчити їх критично мислити, швидко орiєнтуватися у рiзноманітних ситуацiях, знаходити правильне рiшення.

Саме діяльнiсть Малої академiї наук спрямована на створення умов для прояву, підтримки та особистiсного розвитку, творчої самореалiзації манiвців, що є основною запорукою розвитку обдарованостi.

Протягом останнiх рокiв викладацький склад вiдділення фiлології та мистецтвознавства працює над низкою проблем. Основана увага придiляється навчально-виховному процесу і опанування учнями-слухачами чотирьох видiв мовленнєвої дiяльності. Викладачi проводять навчання на основi поєднання особистiсно зорiєнтованого, комунiкативно-діяльнiсного, компетентнiсного, соцiокультурного підходiв та принципiв єдностi навчання, виховання і розвитку.
Діяльнiсть віддiлення спрямована на реалiзацію наступних завдань:

 • формування в учнiв-слухачiв професiйно-орiєнтованої лiнгвосоціокультурної компетенцiї, ознайомлення з нацiонально-культурними особливостями своєї країни та країни, мова якої вивчається;
 • формування мовленнєвих компетенцiй в аудiюванні, читаннi, письмi і перекладi;
 • формування мовних компетенцiй: фонетичної, лексичної, граматичної, у технiці читання і письма;
 • розширення лiнгвістичного кругозору манiвців через країнознавчу iнформацію, залучення їх до iншомовної культури;
 • розумiння важливостi вивчення iноземної мови і потреби користуватися нею як засобом спiлкування в умовах мiжнародних контактiв;
 • розвиток пiзнавального iнтересу до української мови;
 • формування потреби різнобiчного розвитку власних здiбностей і нахилiв у різних галузях наук за допомогою сучасних методiв оперування знаннями, використовуючи інформаційнi та комунікаційнi технологiї (Iнтернет, дистанційнi форми);
 • виховання шанобливого ставлення до української мови як до державної;
 • вироблення потреби в постiйному вдосконаленнi рівня знань, культури мовлення;
 • пiдготовка учнiв-слухачiв до використання мовних ресурсiв у всiх ланках виробничої та невиробничої сфери;
 • формування духовного свiту манівцiв, загальнолюдських орiєнтирів, шанобливе ставлення до культурних надбань українського народу і людства загалом.
За час роботи віддiлення фiлології та мистецтвознавства його слухачi працювали над науково-пошуковими роботами у таких секцiях:
–     української мови;
–     української літератури;
–     зарубiжної літератури;
–     мистецтвознавства;
–     фольклористики;
–     журналiстики;
–     англiйської мови;
–     нiмецької мови;
–     лiтературної творчості. 
Науково-методичну, практичну допомогу в органiзації дослiдницької дiяльності надають провiдні науковцi вищих навчальних закладiв Тернопiльського нацiонального педагогiчного унiверситету iм. В. Гнатюка, Тернопiльського нацiонального економiчного унiверситету, кандидати наук, доценти, доктори, заслуженi вчителi України, вчителi-методисти Тернопiльської української гімназiї iм. І. Франка.
 

Викладацький склад

Секція української мови
 

Панцьо Стефанiя Єлисеївна - канд. філол. н., доц. зав. кафедрою української мови ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вакарюк Людмила Олександрiвна - канд. фiлол. н., доц. кафедри росiйської мови та лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Нова Марiя Антонiвна - вчитель-методист української мови і лiтератури, заслужений вчитель України, заст. директора з навчально-методичної роботи Тернопiльської Української гiмназії ім. І. Франка.

Грабовська Олександра Миколаївна - вчитель-методист української мови і лiтератури, заслужений вчитель України Тернопiльської української гімназiї ім. І. Франка.

Секцiя української лiтератури
 

Вашків Леся Петрiвна - канд. філол. н., доц. кафедри теорiї і методики української та свiтової лiтератури ТНПУ iм. В. Гнатюка.
Данилевич Марiя Миколаївна – канд. фiлол. н., доц. кафедри теорiї i методики української та свiтової лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Секцiя зарубiжної лiтератури
 

Чуловський Богдан Степанович - канд. фiлол. н., доц. кафедри теорiї і методики української та свiтової лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Секцiя мистецтвознавства
 

Кондратюк Любов Романівна – канд. фiлос. н., доц. кафедри фiлософії та економiчної теорiї ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Ревуцький Михайло Петрович – канд. фiлос. н., доц. кафедри стародавньої та середньовiчної iсторії ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Секцiя фольклористики
 

Ступiнський Володимир Ярославович – канд. пед. н., доц. заст. декана з навчальної роботи фiлологічного факультету ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Секцiя журналістики
 

Вiльчинська Тетяна Пилипiвна – доктор фiлол. н., професор, декан факультету фiлології і журналiстики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Вiльчинський Олександр Казимирович – канд. фiлол. н. кафедри журналiстики ТНПУ iм. В. Гнатюка.

Секцiя лiтературної творчостi
 

Бородiца Свiтлана Василівна – канд. фiлол. н., доц. кафедри теорiї і методики української та свiтової лiтератури ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Секцiя нiмецької мови
 

Цяпа Андрій Григорович – канд. фiлол. н., доц. кафедри нiмецької мови Україно-нiмецького економічного факультету ТНЕУ.

Федчишин Надія Орестівна – канд. пед. н., доц. кафедри німецької мови ТНЕУ.

Секцiя англійської мови
 

Олійник Ірина Дем’янівна – канд. філол. н. кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Шонь Олена Богданівна – канд. філол. н., доц. кафедри практики англійської мови та методики її викладання ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Олійник Тетяна Сергіївна – канд. філол. н., доц. кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Кравець Світлана Володимирівна – канд. філос. н. кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Куца Оксана Ігорівна – асист. кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.
Семенів Наталя Зіновіївна – старший лаборант кафедри теорії і практики перекладу ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Одним з основних завдань вiдділення фiлології та мистецтвознавства є залучення учнів-слухачiв до самостiйної науково-практичної, дослiдницької та пошукової роботи.

Адже для багатьох дiтей саме Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослiдницьких робiт учнiв-членів Малої академiї наук України став стартовим майданчиком для самоутвердження в суспільствi, першою сходинкою у свiт великої науки.
Отже, завдання вiдділення фiлології та мистецтвознавства полягає у створеннi оптимальних умов для загальнокультурного, морального, естетичного розвитку особистостi. Навчання у секціях передбачає надання учням-слухачам бiльшої самостiйності у розширеннi й поглибленнi здобутих в основнiй школi знань, удосконаленнi вмiнь та навичок, подальшого iнтелектуального та творчого саморозвитку.