Наукове товариство учнів «Інтелектуал» 
спеціалізованої  школи  І-Ш ступенів ім. О.С. Маковея з поглибленим вивченням 
інформаційних технологій та технологічних дисциплін м. Заліщики
Керiвник НТУ: Галько Ірина Романiвна, заступник директора школи.
НТУ «Інтелектуал» є шкiльним, мiським, комплексним. Осередок НТУ створений на базi спецiалізованої  школи І-Ш ступенiв ім. О. С. Маковея з поглибленим вивченням інформацiйних технологій та технологiчних дисциплiн м. Залiщики (наказ №107 від 01.10.2008 р. «Про органiзацію наукового товариства учнiв  «Інтелектуал» спецiалізованої школи І-Ш ст. iм. О. С. Маковея з поглибленим вивченням iнформаційних технологiй та технологiчних дисциплiн»).

НТУ «Інтелектуал» зареєстроване президiєю Тернопiльського обласного вiдділення МАН України 02.01.2009 р.

НТУ «Інтетелектуал» створене з метою органiзації і керiвництва науково-дослiдницькою діяльнiстю учнiв у спеціалізованiй школі І-ІІІ ступенiв ім.  О. С. Маковея з поглибленим вивченням iнформаційних технологiй та технологiчних дисциплiн м. Залiщики. Товариство є добровiльною учнiвською організацiєю і дiє на основi статуту навчального закладу.

Наукове товариство учнiв «Інтелектуал» – це творче об’єднання учнів, які прагнуть поповнювати, удосконалювати свої знання в галузi наук, розвивати свiй iнтелектуальний потенцiал, розширювати науковий кругозiр, набувати вмiнь і навичок науково-дослiдницької діяльностi під керiвництвом педагогiв та науковцiв.

Мета НТУ «Інтелектуал»:

 • розвиток учнiв як творчих особистостей;
 • формування стiйкого iнтересу та орiєнтації на роботу в галузi основ наук. Зокрема: iсторії, краєзнавства, фiзики, хімії, математики, iнформатики, української мови та лiтератури, психологiї;
 • залучення учнiвської молодi до розв’язання наукових проблем, якi мають практичне значення для розвитку української науки, культури, освiти.
Завдання НТУ «Інтелектуал»:     
 • виявлення, розвиток та пiдтримка обдарованих учнів;
 • розвиток додаткової освiти школярiв шляхом залучення до тематичної науково-дослiдницької експериментальної роботи в рiзних галузях наук;
 • створення умов для пiдвищення творчої активностi учнiв – самовизначення, самореалiзації особистостi в умовах нової соцiальної перспективи;
 • пропаганда наукових дослiджень;
 • орієнтацiя талановитої молодi на майбутню професiю;
 • оволодiння вмiннями логiчно, аргументовано та красномовно викладати думки, вiдстоювати погляди перед аудиторiєю;
 • виховання високоморальних якостей наукового фахiвця, свiдомого громадянина і патрiота України, особистостi високої духовної культури;
 • пошук шляхiв для здiйснення морального та матерiального заохочення учнів.
Основнi форми діяльностi НТУ «Інтелектуал»:
 • заняття у секцiях;
 • науково-ознайомчi екскурсiї;
 • індивiдуальна робота учнiв під керiвництвом учителiв та науковцiв;
 • конкурси наукових творчих робiт, рефератiв учнiв;
 • олімпiади, турнiри, конкурси з рiзних областей знань;
 • лекцiї, практичнi та семiнарські заняття, науковi конференцiї;
 • захист науково-дослiдницьких робiт;
 • спiвпраця з вищими навчальними закладами;

НТУ «Інтелектуал» планує свою дiяльність і оновлює перелiк секцій відповiдно до потреб та iнтересів учнів. За п`ять рокiв iснування НТУ «Інтелектуал» учнi захистили бiльше сотнi науково-дослiдницьких робіт і проектiв. Пiдсумковий конкурс-захист науково-дослiдницьких робіт проводиться у травнi. Переможцi отримують «Стимул-картку», яка додає бонуси до оцiнок вiдповідно до предметного спрямування секцiї (положення про заохочення стимул карткою учасникiв НТУ «Iнтелектуал» затверджене рiшенням педради протокол № 4 від 22.04.2010 р.) Переможцi запрошуються до навчання у фiлії Малої академії наук.

Пiд час проведення загальношкiльних заходiв членам НТУ за активну роботу та вагомi досягнення вручаються дипломи, що теж стає додатковим стимулом. Робота в науковому товариствi «Інтелектуал» навчає учнiв основ дослiдницької роботи, формує вмiння самостiйно мислити, аналiзувати, порiвнювати, узагальнювати й синтезувати, висловлювати та захищати оригiнальні точки зору.