Історія є географією в часі,

а географія – історією в просторі.

(Жан Жак Елізе Реклю)

Державотворчі процеси, що відбуваються в Україні, зумовлюють формування свідомих громадян держави, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій, яким притаманні фундаментальні знання, високі ідеали та моральні цінності, зокрема почуття національної самосвідомості та історичної пам’яті. Досягнення цієї мети передбачає закріплення у знаннях, інтересах, потребах, моральних цінностях молоді позитивного історико-культурного досвіду народу, перетворення його у визначальну рису повсякденної поведінки та мотивації участі у громадському житті.

Основними принципами організації методичної роботи є:

 • науковість, що вимагає знання сучасних теоретико-методологічних основ розвитку вітчизняної та зарубіжної педагогіки, психології, соціології з питань виховання творчої особистості;
 • системність, що сприяє відпрацюванню мети, завдань, змісту, форм, методів як цілісної системи едукаційного процесу;
 • послідовність, наступність, безперервність, масовість, що вимагає всебічного охоплення педагогів різними формами методичної роботи протягом навчального року;
 • творчий характер, що обумовлює максимальну активізацію діяльності слухачів МАНУ.

Підсилює роботу відділення компетентний викладацький склад:

ТНПУ ім. В. Гнатюка:

 • Бистрицька Е. В., доктор історичних наук, професор;
 • Зуляк І. С., доктор історичних наук, професор;
 • Кіцак В. М., кандидат історичних наук, доцент;
 • Ревуцький М. П., кандидат філософських наук, доцент;
 • Кліш А. Б., кандидат історичних наук, доцент;
 • Секо Я. П., кандидат історичних наук, доцент;
 • Старка В. В., кандидат історичних наук, доцент;
 • Ятищук О. В., кандидат історичних наук, доцент;
 • Заставецька О. В., доктор географічних наук, професор;
 • Питуляк М. В., кандидат географічних наук, доцент;
 • Питуляк М. Р., кандидат географічних наук, доцент;
 • Заставецька Л. Б., кандидат географічних наук, доцент;
 • Сивий М. Я., доктор географічних наук, професор;
 • Дем’янчук П. М., кандидат географічних наук, доцент;
 • Свинко Й. М., кандидат геолого-мінералогічних наук.

ТНЕУ:

 • Калаур І. Р., кандидат юридичних наук, доцент;
 • Саванець Л. М., кандидат юридичних наук, доцент;
 • Кравчук В. М., кандидат юридичних наук, доцент;
 • Яремко О.М., кандидат, юридичних наук, доцент публічного права;
 • Москалюк Н. Б., кандидат юридичних наук, доцент.

ТНТУ ім. І. Пулюя:

 • Криськов А. А., кандидат історичних наук, викладач.

ДВНЗ «Тернопiльський державний медичний університет iменi I. Я. Горбачeвського МОЗ України»:

 • Калинюк Н. М., кандидатом юридичних наук, доцент.

Тернопільський комерційний інститут:

 • Мурмила Н. І., викладач.
 • Петровський О. М., кандидат історичних наук, доцент.
 • Подобівський В. С., кандидат географічних наук, викладач.

 
Викладачі секцій забезпечують викладання на високому рівні, дають глибокі та ґрунтовні знання. Педагоги створюють сприятливі умови для засвоєння навчального матеріалу на заняттях: застосовують мультимедійні та геоінформаційні технології (презентації, відео демонстрації, навчальні фільми); організовують нетрадиційні типи занять (тренінг взаємного навчання, дидактичні ігри, диспут, інтегроване (міжпредметне) заняття). Для організації навчально-пізнавальної діяльності використовують різноманітні методи (словесні, наочні, практичні; індуктивні та дедуктивні, пояснювально-репродуктивні та інформативно-пошукові); прийоми стимулювання і мотивації інтересу до навчання (гра, диспут, зацікавленість), обов’язку та відповідальності (вимоги, переконання, заохочення, покарання); методи контролю й самоконтролю у навчанні (розповідь, бесіду, пояснення), прийоми розвитку логічних дій (аналіз, порівняння), вдало їх поєднуючи на традиційних лекційно-практичних заняттях та під час роботи із текстами нормативно-правових актів, історичних джерел, навчальних тренінгів, індивідуальної та науково-дослідницької роботи.

Пріоритетним напрямком роботи відділення є участь у обласних та всеукраїнських заходах: фестивалі-форумі «Гордість і надія Тернопілля»; Всеукраїнському конкурсі дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів; Всеукраїнській акції «Врятувати від забуття» та ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів МАН України.